goji.theblog.net Overview

goji.theblog.net rank by Alexa is unknown. goji.theblog.net is estimated to have average of unknown unique users every day. goji.theblog.net has unknown pageviews every day and it makes about unknown USD daily. WebInspect estimates goji.theblog.net to worth unknown USD.
Updated 2240 days ago.

goji.theblog.net Estimations

Traffic Rank N/A
BackLinks N/A
Daily visitors N/A
Daily Pageview N/A
Daily ads revenue N/A
Yearly ads revenue N/A
Worth N/A
Share
Copy and Paste this code to your site.
Title ความบันเทิง |
Description เมื่อช่างไม้สร้างบ้านสำเร็จลง ก่อนส่งมอบแก่เจ้าของ ความหวั่นวิตก ไม่ทำให้บ้านแข็งแรงขึ้น เมื่อครูสอนศิษย์ด้วยความตั้งใจดี การห่วงกังวล ไม่ทำให้ศิษย์พบความสมหวัง การรับผิดชอบ คือการยอมรับความเป็นจริงเฉพาะหน้า ผู้รับผิดชอบย่อมมั่นคง และแย้มยิ้มอยู่ได้ ในทุกสถานการณ์ เพราะความมั่นคงและรอยยิ้ม สามารถพลิกสถานการณ์ที่เลวร้าย ให้ดีขึ้นได้อย่างน่าประหลาด กิจของผู้รับผิดชอบ สั้น เรียบง่าย และจำเป็นต่อชีวิต ไร้ความสั้น เรียบง่าย และจำเป็นต่อชีวิต ก็คือไร้การรับผิดชอบ อย่าเรียกหาความทุกข์แต่จงต้อนรับด้วยดีเพราะความทุกข์เป็นเพื่อนและพลังเพียงระวังอย่าให้มันลามปาม Credit : http://happyhappiness.monkiezgrove.com/
Keywords ความรับผิดชอบนั้นสำคัญอย่างไร, ธนาคารเวลาความรู้ดีๆไม่ควรพลาด

What's hot on goji.theblog.net

Search

Search terms
Additional terms пщошюеруидщпютуе, цццюпщошюеруидщпютуе, пщош,goji:theblog:net, zzz:goji:theblog:net, goji,עםחןץאיקנךםעץמקא, '''ץעםחןץאיקנךםעץמקא, עםחן,لختهزفاثلامخلزىثف, صصصزلختهزفاثلامخلزىثف, لخته